Psy - rasy psów - ogłoszenia o szczeniakach - psy rasowe - wszystko o psach - pies

Uprawnienia hodowlane

czytano 12041 razy

Zakładając hodowle należy złożyć odpowiedni wniosek z nazwą hodowli w Oddziale Związku Kynologicznego oraz uzyskać uprawnienia hodowlane suki.
Właściciel reproduktora nie ma obowiązku założenia hodowli, ale także musi uzyskać uprawnienia hodowlane.

To właśnie wystawy są miejscem, na którym psy i suki zdobywają uprawnienia hodowlane
Uzyskanie uprawnień hodowlanych spowoduje że możemy założyć hodowle lub szczycić się posiadaniem reproduktora.

Suka hodowlana – w rodowodzie powinna posiadać wpis Kierownika Sekcji potwierdzony pieczęcią oraz datą Oddziału Związku Kynologicznego, którego jej właściciel jest członkiem.
Aby uzyskać taką adnotację w rodowodzie suka;
– winna mieć skończone 15 miesięcy,uzyskać na wystawach trzy oceny doskonałe lub minimum bardzo dobre od dwóch różnych sędziów ,jedna z wystaw musi być wystawą międzynarodową lub klubową .

Reproduktor – pies również w rodowodzie powinien posiadać wpis „reproduktor” analogicznie jak przy wpisie dla suki hodowlanej.
Aby uzyskać w rodowodzie taki wpis pies powinien :
- mieć skończone 18 miesięcy oraz uzyskać trzy oceny doskonałe (po skończeniu 15 miesięcy) na wystawach przy czym jedna z tych wystaw powinna być klubową lub międzynarodową.

W niektórych rasach wymagane są dodatkowo badania psychologiczne (większość ras francuskich), badania zdrowotne, jak np. prześwietlenia stawów biodrowych czy próby polowe w przypadku wyżłów.

Barbara Niedzielska
www.hodowla-polka.pl
    data edycji: 2010.09.01 09:36
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji PSY24.PL.
komentarzy: 1         Dodaj komentarz

2010-09-01 9:01 | Jan Borzymowski

Uprawnienia hodowlane wynikają z Regulaminu Hodowli ZKwP. Cytuję:IV. Suki hodowlane§ 101. Do hodowli dopuszcza się sukę na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej „SUKAHODOWLANA”, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej KomisjiHodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Suka nabywauprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Warunkiem uzyskania wyżejwymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarząd Głównywymogów, stanowiących załącznik (zał. nr 10) do niniejszego regulaminu:a) jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub KsięgiWstępnej (KW),b) ukończyła 18 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt. 2,c) uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy ocenydoskonałe lub bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.2. Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12 miesięcy suki niektórych ras np. miniaturowychi wielkogłowych (patrz załącznik nr 12), które w klasie młodzieży od minimum dwóchsędziów uzyskały trzy oceny co najmniej bardzo dobre. Dalsze używanie suki do hodowli wymagauzyskania ocen co najmniej bardzo dobrych po ukończeniu 15 miesięcy, jak w pkt. 1 c.§ 111. Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiemprzekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej (wzór - zał. nr 7).Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku trudnościz przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową dokumentacjęhodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.2. Miot importowanej ciężarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje się napodstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Stałą kwalifikację hodowlaną uzyskuje taka suka,o ile poprzednio spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi RegulaminuHodowli Psów Rasowych ZKwP.§ 121. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnieńhodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy dowymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.3. Oddziałowa Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowlisuki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowepotomstwo.4. Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18Statutu Związku.V. Psy reproduktory§ 131. Do kryć dopuszcza się psa, na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej „REPRODUKTOR”,dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej,potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Pies nabywa uprawnieniahodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.9/ 2Regulamin Hodowli Psów Rasowych 9/ 3Związek Kynologiczny w Polsce - Zarząd GłównyWarunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonychprzez Zarząd Główny wymogów, stanowiących załącznik (zał. nr 10) do niniejszego regulaminu:a) jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub KsięgiWstępnej (KW),b) ukończył 18 miesięcy,c) uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy ocenydoskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej,d) pies zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji i spełniający jej wymogi hodowlane,może być użyty przez członków ZKwP bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo przebywaw Polsce.e) reproduktor importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI jest umieszczany na liściereproduktorów, o ile spełniał poprzednio lub uzupełnił, po zarejestrowaniu w Związku, wymogiRegulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.§ 141. Reproduktora przerejestrowanego z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiemprzekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej (wzór zał. nr 7).Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku trudnościz przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową dokumentacjęhodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.§ 151. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnieńhodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania sięwłaściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.3. Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18Statutu Związku.Strona główna  |  Redakcja  |  O wortalu PSY24.PL  |  WspółpracaReklama  |  Katalogi  |  Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone Wydawca, producent portali internetowych Soluma | | mapa witryny
| login statystyka