Psy - rasy ps闚 - og這szenia o szczeniakach - psy rasowe - wszystko o psach - pies

rasy psów katalog

 

  
pies pomocnik

Wp造w zaj耩 dogoterapii na funkcjonowanie i rozw鎩 dzieci...

czytano 7417 razy


Wp造w zaj耩 dogoterapii na funkcjonowanie i rozwój dzieci i m這dzie篡 niepe軟osprawnej intelektualnie i ruchowo. Wyniki obserwacji.

Fundacja Pomocy Osobom Niepe軟osprawnym PRZYJACIEL stara si, aby prowadzenie zaj耩 dogoterapii odbywa這 si z jak najwi瘯szym profesjonalizmem i aby przynosi這 najlepsze mo磧iwe do uzyskania rezultaty.
Aby móc obserwowa rezultaty postawionych sobie celów pracy, zbudowano arkusz obserwacyjny z zaj耩 dogoterapii. Arkusz ten ma na celu ukazanie post瘼ów dzieci, w okre郵onych obszarach, które s mo磧iwe do uzyskania podczas pracy z psem. Jest tak瞠 wst瘼em do zbudowania rzetelnego i trafnego testu, którego tworzenie rozpocznie si po otrzymaniu wyników arkusza.
Dwuletnie do鈍iadczenie wolontariuszy pracuj帷ych w fundacji pozwoli這 na wyró積ienie dziewi璚iu obszarów, w którym mo磧iwe jest uzyskanie poprawy funkcjonowania dziecka w relacji z psem. Obszary te to:

 • nawi您ywanie kontaktu z psem - dzieci prze豉muj l瘯 przed psami, stosuje si 獞iczenia maj帷e na celu pog喚bienie wi瞛i emocjonalnej mi璠zy dzieckiem a psem, nawi您anie kontaktu wi捫e si tak瞠 z lepszym wykonaniem zada z kolejnych obszarów;

 • kszta速owanie i doskonalenie orientacji w schemacie w豉snego cia豉 i cia豉 psa - poprzez zabaw z psem dziecko poznaje budow cia豉 psa, a tak瞠 analogi budowy w豉snego cia豉 i cia豉 psa;

 • aktywno嗆 ruchowa - zabawa z psem wymusza na dziecku aktywno嗆 ruchow, wspomaga rozwój koordynacji, precyzji ruchów a tak瞠 umiej皻no軼i manipulowania.

 • wyra瘸nie emocji - kontakt z psem pozwala rozwija umiej皻no嗆 odczuwania i wyra瘸nia emocji, dziecko w kontakcie z psem jest naturalne i szczere, przez co nie boi si okazywa uczu, np. okrzykami, g這郾ym 鄉iechem itp.;

 • wydawanie komend - nauka komend wzbogaca zasób wiedzy dziecka, przede wszystkim za daje dziecku poczucie sprawczo軼i i podnosi jego samoocen;

 • poznawanie i opanowywanie czynno軼i zwi您anych z piel璕nacj psa - dzieci poznaj, w jaki sposób nale篡 dba o psa, czego pies potrzebuje a tak瞠, w jaki sposób mo積a zaspokoi jego potrzeby, 獞iczenia i zadania z tego obszaru pomagaj zrozumie, 瞠 zwierz皻a to 篡we istoty, które wymagaj opieki cz這wieka, ponad to kszta速uj tak瞠 inne umiej皻no軼i takie jak: precyzja ruchów, zdolno嗆 manipulowania przedmiotami itp.;

 • wra磧iwo嗆 s逝chowa - odg這sy towarzysz帷e zabawie z psem, a tak瞠 zaaran穎wane celowo sytuacje, pozwalaj na nauk koncentrowania si na zmy郵e s逝chu oraz uwra磧iwiania tego zmys逝;

 • 獞iczenia edukacyjne - gry i zabawy pozwalaj na nauk i utrwalanie wielu poj耩 np.. kolorów, wielko軼i, liczb, poj璚ia ró積icy i podobie雟twa itp.;

 • zasób reakcji g這sowych oraz s這wnictwa biernego i czynnego zwi您anego z psem - mo積a osi庵n望 lepsze rozumienie sów zwi您anych z cz這wiekiem, otoczeniem i psem, dziecko uczy si i powtarza nowe s這wa, które pozna這 w nowej dla siebie sytuacji.

Autorzy arkusza: Wioletta Bartkiewicz - psycholog kliniczny, Monika Jówko - oligofrenopedagog, Agnieszka Pop豉wska - logopeda, pedagog specjalny.

Wnioski:

Badania, prowadzone za pomoc obserwacji prowadzono w szkole dla dzieci z mózgowym pora瞠niem dzieci璚ym w Warszawie. Szko豉 liczy 42 uczniów, badaniami obj皻o wszystkich uczniów. W鈔ód uczniów s osoby z nast瘼uj帷ymi dysfunkcjami rozwojowymi:

 1. mpd

 2. autyzm

 3. upo郵edzenie umys這we o nieznanym pochodzeniu.

Obserwacja prowadzona by豉 od wrze郾ia 2004 do maja 2005. Uczniowie na zaj璚ia z udzia貫m psów ucz瘰zczali jeden raz w tygodniu, w grupach 3 - osobowych, w kilku przypadkach odbywa造 si zaj璚ia indywidualne.

Z analizy ogólnej wyników prowadzonych bada wynika, i w ka盥ym badanym obszarze nast徙i豉 poprawa ko鎍owych wyników w stosunku do stanu pocz徠kowego. Oznacza to, 瞠 w ka盥ym z obszarów nast徙i豉 na tyle du瘸 stymulacja, 瞠 poprawa mog豉 zaistnie.

Najwi瘯szy post瘼 odnotowano w obszarze V, czyli w zakresie umiej皻no軼i wdawania komend. Mo積a przypuszcza, 瞠 tak du篡 post瘼 akurat w tym obszarze wi捫e si z faktem, 瞠 wydawanie komend to umiej皻no軼i ca趾owicie nowe, a bardzo atrakcyjne dla wi瘯szo軼i uczniów. Osoby niepe軟osprawne rzadko maj mo磧iwo嗆 wydawania polece innym. Najcz窷ciej to rodzina albo nauczyciele w szkole decyduj czy wydaj polecenia, oczekuj帷 ich wykonania. Wydaj帷 komend psu dzieci mog造 czu si wa積e, docenione, mog造 czu si sprawcami dzia豉. Psy s na tyle wyszkolone, 瞠 wykonywa造 komendy tak瞠 tych uczniów, którzy nie potrafi mówi czy maj problemy z poruszaniem si, nawet z podniesieniem r瘯i. Dzieci mia造 wi璚 ogromn motywacj do tego, by nauczy si jak najlepiej wykonywa gesty, potrzebne do wydawania komend. Kolejnym wa積ym czynnikiem, motywuj帷ym do jak najdok豉dniejszego wykonania gestu komendy jest to, 瞠 wykonanie polecenia przez psa jest bardzo efektowne i podoba si dzieciom.

Drugi z kolei obszar, w którym zanotowano znaczn popraw wyników to obszar IV, czyli "Wyra瘸nie emocji" oraz 陰cz帷y si z nim obszar I - "Nawi您ywanie kontaktu z psem". Tak dobry wynik w tym obszarze nie mo瞠 dziwi z tego wzgl璠u, 瞠 zaj璚ia z udzia貫m psów by造 dla wszystkich dzieci bardzo atrakcyjne. Nawet badani, którzy odczuwali l瘯 przed psami na pocz徠ku roku szkolnego, po kilku tygodniach zaj耩 zacz瘭i wyra瘸 pozytywne emocje wobec psów.

Najmniejszy post瘼 odnotowano natomiast w obszarach: III - Aktywno嗆 ruchowa, VII - Wra磧iwo嗆 s逝chowa oraz IX - Zasób s這wnictwa, czyli w tych obszarach, gdzie mo磧iwo軼i uczniów w du瞠j mierze ograniczone s poprzez w豉軼iwo軼i ich schorze. Mimo to uda這 si uzyska dosy du膨 popraw aktywno軼i w tych sferach. Niektóre z dzieci zacz窸y wydawa d德i瘯i, na郵aduj帷e szczekanie psa, niektórym uda這 si podnie嗆 r瘯 do góry - gest potrzebny do wykonania komendy.

Terapia kontaktowa z udzia貫m psów nie mo瞠 by na t chwil by traktowana jako samodzielna metoda rehabilitacyjna. Jednak瞠 bazuj帷 na wynikach powy窺zych bada, 鄉ia這 mo積a j uzna za metod rehabilitacyjn, wspieraj帷 rozwój ruchowy, poznawczy i spo貫czny dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Wyniki bada

W arkuszu obserwacyjnym wyró積iono 9 obszarów, które mo積a wspomaga podczas terapii kontaktowej z udzia貫m psów. Obserwacja dokonana przed rozpocz璚iem zaj耩 i po roku szkolnym ich trwania wskazuje na popraw funkcjonowania badanych w zakresie obserwowanych umiej皻no軼i we wszystkich 9 obszarach. 字ednio wzrost wyników we wszystkich obszarach wzrós o 23,79% w stosunku do pocz徠kowej obserwacji.
W I obszarze " Nawi您anie kontaktu z psem" na pocz徠ku obserwacji badane dzieci 鈔ednio poprawnie wykona造 51,09 % prezentowanych zada. Podczas obserwacji ko鎍owej wynik ten wzrós do 76,9%, co oznacza wzrost o 25,81 %. W 5 przypadkach nie nast徙i豉 poprawa (w tym 2 badanych w pierwszej obserwacji uzyska豉 100 %), najwi瘯szy wzrost wyniós 61,54%.

W II obszarze " Kszta速owanie i doskonalenie orientacji w schemacie w豉snego cia豉 i cia豉 psa" na pocz徠ku obserwacji badani poprawnie wykonali 56,78% prezentowanych zada, ko鎍owa obserwacja da豉 wynik 82, 1%, co oznacza popraw w wykonywaniu obserwowanych zada i umiej皻no軼i o 25,32% . W 14 przypadkach nie zaobserwowano poprawy ( tym 10 badanych uzyska這 100 ju w pierwszej obserwacji), najwi瘯szy wzrost wyniós 85% uzyskany w 2 przypadkach.

W III obszarze "Aktywno嗆 ruchowa" badane dzieci 鈔ednio poprawnie wykona造 54,7 % prezentowanych zada. Podczas obserwacji ko鎍owych wynik ten wyniós 70,56 %. Oznacza to, 瞠 w zakresie aktywno軼i ruchowej wynik wzrós 鈔ednio o 15,86%, w tym w 6 przypadkach nie odnotowano poprawy (4 osoby uzyska造 100% podczas pierwszej obserwacji). Najwi瘯szy wzrost wyniós 41,94% obserwowany w 2 przypadkach. W jednym przypadku zaobserwowano pogorszenie wyniku w stosunku do stanu pocz徠kowego o 9,67 %.

W IV obszarze "Wyra瘸nie emocji" na pocz徠ku obserwacji badani poprawnie wykonali 44,54% prezentowanych zada, ko鎍owa obserwacja da豉 wynik 75,5% co oznacza popraw w wykonywaniu obserwowanych zada i umiej皻no軼i o 30,96% . W 4 przypadkach nie zaobserwowano poprawy ( tym wszyscy badani uzyskali 100 ju w pierwszej obserwacji), najwi瘯szy wzrost wyniós 71,43% uzyskany w 2 przypadkach.

W V obszarze "Wydawania komend" badane dzieci 鈔ednio poprawnie wykona造 27,88 % prezentowanych zada. Podczas obserwacji ko鎍owych wynik ten wyniós 65,77 %. Oznacza to, 瞠 w zakresie wydawania komend wynik wzrós 鈔ednio o 37,89% w tym w 11 przypadkach nie odnotowano poprawy (5 osób uzyska這 100% podczas pierwszej obserwacji), najwi瘯szy wzrost wyniós 100 % obserwowany w 2 przypadkach.

W VI obszarze "Poznanie i opanowanie czynno軼i zwi您anych z piel璕nacj psa" na pocz徠ku obserwacji badani poprawnie wykonali 60,04% prezentowanych zada, ko鎍owa obserwacja da豉 wynik 83,2% co oznacza popraw w wykonywaniu obserwowanych zada o 23,16%. W 5 przypadkach nie zaobserwowano poprawy ( tym wszyscy badani uzyskali 100 ju w pierwszej obserwacji), najwi瘯szy wzrost wyniós 66,67% uzyskany w jednym przypadku.

W VII obszarze "Wra磧iwo軼i s逝chowej" badane dzieci pocz徠kowo 鈔ednio poprawnie wykona造 68,63 % prezentowanych zada. Podczas obserwacji ko鎍owych wynik ten wyniós 86,09 %. Oznacza to, 瞠 w zakresie wydawania komend wynik wzrós 鈔ednio o 17,46% w tym w 13 przypadkach nie odnotowano poprawy (9 osób uzyska這 100% podczas pierwszej obserwacji), najwi瘯szy wzrost wyniós 50 % obserwowany w 6 przypadkach.

W VIII obszarze nazwanym "鑿iczenia edukacyjne" na pocz徠ku obserwacji badani poprawnie wykonali 49,19% prezentowanych zada, ko鎍owa obserwacja da豉 wynik 69,4% co oznacza popraw w wykonywaniu obserwowanych zada o 20,21% . W 8 przypadkach nie zaobserwowano poprawy ( w tym 5 badanych uzyska這 100 ju w pierwszej obserwacji), najwi瘯szy wzrost wyniós 58,54% uzyskany w jednym przypadku.

W IX obszarze "Zasób reakcji g這sowych oraz s這wnictwa biernego i czynnego zwi您anego z psem" badane dzieci pocz徠kowo 鈔ednio poprawnie wykona造 55,33% prezentowanych zada. Podczas obserwacji ko鎍owych wynik ten wyniós do 71,52%. Oznacza to, 瞠 w zakresie wydawania komend wynik wzrós 鈔ednio o 16,19% w tym w 13 przypadkach nie odnotowano poprawy (2 osoby uzyska這 100% podczas pierwszej obserwacji), najwi瘯szy wzrost wyniós 76 % obserwowany w jednym przypadku.

 

Autorzy:
Wioletta Bartkiewicz, Monika Jówko.
Wspó逍raca: Agnieszka Pop豉wska.

http://przyjaciel.pl/

 

 
    data edycji: 2010.04.18 01:35
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania cz窷ci lub ca這軼i bez zgody redakcji PSY24.PL.

Strona g堯wna | Redakcja | O wortalu PSY24.PL | Wsp馧praca | Reklama | Katalogi | Kontakt

Wszelkie prawa zastrze穎ne Wydawca, producent portali internetowych Soluma | | mapa witryny
| login statystyka